Ольдржих Рихтерек

Чехия

Образование:

1961 — Философский факультет Университета им. Палацкого, Оломоуц, специальность – русский язык, история
1975 — Философский факультет Университета им. Масарика, Брно, специальность – немецкий язык
1987 — PhDr., CSc. по специальности искусствоведение, Философский факультет Университета им. Палацкого, Оломоуц, Философский факультет Карлова университета, Прага

Специальность по образованию: славист, преподаватель русского языка и литературы

Ученая степень: профессор

Место работы в настоящее время: Кафедра славистики, Педагогический факультет, Университет Градец-Кралове

Занимаемая должность: профессор

Область научных интересов: русская литература конца XIX века, А. П. Чехов, вопросы художественного перевода, литературоведческая компаратистика, диалог культур

Перечень основных научных работ и публикаций на родном или русском языке: автор 2 монографий, 2 учебных пособий, соавтор 7 коллективных книжных публикаций, 136 научных статей, 90 рецензий, редакция 10 научных сборников.

Монографии:

Umělecký styl prózy A. P. Čechova v interpretaci českých překladatelů. Rozpravy PdF v Hradci Králové, Hradec Králové, PdF 1987.

Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům. PdF VŠP, Ma-Fy, Gaudeamus, Hradec Králové 1999.

Соавтор публикаций:

Zahrádka, Miroslav a kol. Slovník rusko-českých literárních vztahů. (Spoluautor) Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008, 318 s. (ISBN 978-80-7405-005-3)

Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. (Spoluautor) Praha : FF UK. 2008, 189 s. (глава: K vývojovým proměnám českého překladu ruské literatury po roce 1945. S.74-81. (ISBN 978-80-7308-247-5)

Na okraj českých překladů epistolárních motivů Puškinova románu Evžen Oněgin. глава In: Kusá Mária a kol. K senzitivite literárnej vědy. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 30-36. (ISBN 978-80-223-2841-8)

Igor Inov – překladatel a propagátor české literatury v Rusku. Глава в коллективной монографии Areálová slavistika a dnešní svět. Brno: Česká asociace slavistů, nakl. TRIBUN EU, 2010, s. 21-31. Celkem 454 s. (ISBN 978-80-7399-987-2)

К вопросу о романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина в чешских переводах. Глава в коллективной монографии: Kol. autorů. Ruská kultura a umění – antologie. Příručka 2, texty a CD (elektronická příloha). Brno : MU, 2010, 10 stran – celkový rozsah přílohy 400 s. (ISBN 978-80-210-5343-4)

К вопросу о чешских переводах и восприятии произведений Ф. М. Достоевского. Глава в коллективной монографии: Pechal, Zdeněk a kol. (2011) Двойственность у Достоевского. Rossica Olomucensia L. Ediční řada – Monografie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. s. 83 – 93. (ISBN 978-80-244-3022-5)

К чешскому восприятию русской поэзии. Глава в коллективной монографии: Dohnal, Josef, Zelenka Miloš. (2012) Dialogy o slovanských literaturách. Tradice a perspektivy. Brno : Masarykova Univerzita, s. 169-176. ISBN 978-80-210-5850-7

Статьи:

České překladatelské varianty Čechovovy povídky Step. In: AUC, Philologica 2, Slavica Pragensia XXXI.

Lidský talent. Tvorba A. P. Čechova a její působení u nás. Praha, UK 1989, s. 149-156.

K překladatelské interpretaci Čechovova humoru. Čs. rusistika 1989, č. 5, s. 265-270.

K překladatelské interpretaci postavy Lopachina z Čechovova Višňového sadu. In:AUPO, Facultas Philosophica, Philologica 61 — 1990, Slavica VII. Praha, SPN 1991,s. 161- 166.

Некоторые черты психологизма русской литературы с точки зрения художественного перевода. In: Problemy psychologizmu w literaturach wschodnioslowianskich. Zielona Góra, WSP 1991, s. 211 — 216.

К проблематике чешского перевода малых прозаических жанров А. П. Чехова. In: Litteraria Humanitatis. Genologické studie I. Brno, FF MU 1991, s. 188 — 194.

Motiv cesty v kontextu Čechovova dramatu Višňový sad. Opera Slavica 1991, č. 1, s. 50 — 54.

Художественный мир чеховских драм в чешском переводе. In: Swiat przedstawiony w dzielach pisarzy wschodniej slowianszczyzny. Zielona Góra, WSP 1994, s. 329 — 336.

Анна Ахматова и чешская культура. Opera Slavica 1995, č. 1, s. 13 — 18.

Zur Frage der sogenannten Generationsübersetzung von Tschechows Dramen. Svět literatury 12, 1996, s. 97-105.

О чешском восприятии творчества А. П. Чехова. In: Slowjanskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra, WSP 1996, s. 115-125.

Поэма ”Анна Снегина” в современной интерпретации чешских переводов. In: Slavica Quinqueecclesiensia II. Janus Paannonius Tudományegytem Pécs, 1996, s. 429-437.

Die tschechischen Übersetzungsinterpretationen des Gedichtes ”Requiem” von A. Achmatowa. In: AUC Philologica, Translatologica Pragensia VI, Praha, nakladatelství UK ”Karolinum” 1995, S. 145-151.

Переводы поэзии Анны Ахматовой в контексте диалога русской и чешской культур. In: Slowianszczyzna Wschodnia: twórczosc artystyczna a doswiadczenia zbiorowe. Zielona Góra, WSP 1998, s. 93-98.

К норме эпохи в современных чешских переводах русской литературы. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9. 1998. Praha, SÚ AV ČR, Euroslavica 1998, s. 221-226.

K ”ruské otázce” v české kultuře a společnosti. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti. Kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Emauzy — klášter Na Slovanech, Praha, 29. 5. 1998. Praha, vyd. ČKR SPNV a Ministerstvo zahr. věcí ČR 1998, s. 26-33.

K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová. Opera Slavica. Slavistické rozhledy IX(1999), č. 1, s. 28-37.

Kriegserlebnis und Legendenbildung in Jessenins Gedicht Anna Snegina. War Experience and Legends Created thereof in Jesenin’s Poem »Anna Snegina«. In: Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des »moderner« Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film. The Experience of War and the Creation of Myths. The image of »modern« war in literature, theatre, photography, and film. Band I. Osnabrück, Universtätsverlag Rasch, 1999, S. 413-422.

Образ Евгения и Татьяны в новых чешских переводах ”Евгения Онегина” А. С. Пушкина. In: A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. Litteraria Humanitatis VII. Brno, MU 2000, s. 289-295.

K hledání ”nového člověka” v ruské literatuře 20. století. In: ”Umělý člověk” dvacátého století. Hradec Králové, Gaudeamus 2000, s. 91-97.

Zdeněk Mathauser a český pohled na moderní ruskou poezii. In: Vztahy české a ruské literární avantgardy. Sborník z kolokvia, Klementinum 15. 6. 2000. Praha ČKR SPNV a Min. zahraničí ČR 2000, s. 46-50.

K moderním českým překladům Puškinova Evžena Oněgina. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii. 69(2000), č. 3, s. 353-360.

Zum tschechisch-russischen Kulturdialog im Kontext der Jahrhundertwende. In: Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 70. Geburtstag. Germanoslavica. Zeitschrift für germanoslawische Studien. Praha, SÚ AV ČR, VII(XII) 2000, Nr. 1, s. 209-214.

К вопросу о переводимости ”Поэмы без героя” Анны Ахматовой. В сб.: Университетское переводоведение. Выпуск 2. Вторые Федоровские чтения. Санкт-Петербург, СПГУ, 2001, с. 290-296.

K překladovému transferu metafory v poezii Anny Achmatovové. In: Acta Universitatis Purkynianae 70, Slavogermanica X. Sborník k sedmdesátinám Doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc. Ústí n. Labem, UJEP 2001, s. 46-53.

Чешское восприятие русской литературы в конце ХХ века. II Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной научной конференции 12-14 сентября 2000 г. СПбГУ, Санкт-Петербург, 2001, с. 6-7.

Die kűnstlerische Űbersetzung im Kontext des gegenwärtigen russisch-tschechischen Kulturdialogs. In: Slavica litteraria. Festschrift fűr Gerhard Giesemann zur 65. Geburtstag. Opera Slavica, Neue Folge 43. Herausgegeben von Ulrike Jekutsch und Ulrich Steltner. Herrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002, S. 395-403.

K současným otázkám dialogu ruské a české kultury. In: TGM, Rusko a Evropa. Dílo – vize – přítomnost. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2002, s. 122-131.

Метафора О. Мандельштама в компаративистском аспекте чешского перевода. In: Litteraria Humanitas XII. Moderna — avantgarda – postmoderna. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003, s. 191-199.

К вопросу о метафоре в контексте русско-чешского художественного перевода. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Academia, Praha 2003, s. 289-298.

Воплощение времени и пространства в чешском переводе ”Поэмы без героя” А. Ахматовой. In: Іноземна філологія. Українский науковий збірник. Випуск 114. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2003, с. 177-184.

К современному чешскому восприятию художественного наследия А. П. Чехова. In: Čechov medzi nami. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 2005, s. 169-180.

Nad moderními českými překlady Taťánina dopisu v Puškinově románu Evžen Oněgin. In: AUC, Philologica I, Translatologica Pragensia VII. Karolinum, Praha 2002, s. 85-92.

K dialogu kultur na prahu třetího tisíciletí. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae. FF OU, Ostrava 2005, s. 97-101.

K otázce současné interpretace Čechovova uměleckého odkazu (povídka Černý mnich). In: Jak čteme ruské klasiky. Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, Praha 2005, s. 118-128.

Чеховский юбилей в Чехии. В сб.: Чеховский вестник № 16. Российская Академия наук и МГУ в Москве, изд. “Скорпион”, Москва 2005, с. 96-98.

Поэтика стихотворений Н. Гумилева в чешском переводе. In: Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. FF MU, Brno 2006, s.151-162. (ISBN 80-210-4179-X)

‘Ztráty a nálezy’ v českých překladech ruské poezie 20. století. In: Ruská poezie 20. století, recepční, genologické a strukturálně analytické pohledy. Sborník studií. Praha : Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2007, s. 11-22. (ISBN 80-86420-25-6)

Чешско-русский межкультурный диалог в чешских переводах русской литературы. In: Pospíšil Ivo, Zelenka Miloš (editoři). Česká slavistika 2008. Brno – Praha : Academicus, Česká asociace slavistů a Literárněvědná společnost, pobočka Praha, 2008, s. 247-255. (ISBN 978-80-87192-00-9)

K současné české literárněvědné recepci ruské literatury. In: Kovačičová, Oľga (editor). Ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXIV. Bratislava : 2008, UK Bratislava, s. 23-30. (ISBN 978-80-223-2496-0)

K českým překladům ruské metafory v povídce Step A.P. Čechova. In: IUGI OBSERVATIONE… Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 120-124. (ISBN 978-80-224-1043-4)

Русская поэзия как феномен чешского перевода. In: Новая русистика. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики. 2009, № 1. с. 5-15. (ISSN 1803-4950)

«Стихотворения Юрия Живаго» из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» в чешском переводе. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Olomouc : UP, 2009, № 1, s. 77-82.

Знаменитый юбилей А.П. Чехова. In: Новая русистика. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики. 2010, № 1. с. 57-61. (ISSN 1803-4950)

К вопросу о чешских переводах «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. In: Dohnal, Josef, Pospíšil Ivo (editors). N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Litteraria Humanitas XV. Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2010, s. 361-370. (ISBN 978-80-7399-197-5)

Участие в мероприятиях МАПРЯЛ:
К вопросу о чешско-русском межкультурном общении конца ХХ века. Русский язык за рубежом, 2000, № 1, с. 88-92.

К проблематике чешского перевода метафоры в поэзии Марины Цветаевой. Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня. Х конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 29. 6.-5.7. 2003 г.
Санкт-Петербург, 2003, с. 658-663.

К чешской литературоведческой русистике и транслатологии 2004-2007 гг. Spoluautoři: Ivo Pospíšil a Zdeněk Pechal. In: Richterek, O. (editor): Современная чешская русистика. Сборник чешской делегации к ХI Конгрессу МАПРЯЛ. Варна, Болгария, 17-23 сентября 2007 г. ČAR, nakl. Oftis s.r.o., Ústí n. Orl. 2007, s. 99-107. (ISBN 978-80-8645-76-0)

Общий стаж преподавательской работы: 1963 – 2015 (52 года)

Членство в национальной ассоциации русистов: с 1975 года (40 лет)

Контактные данные: oldrich.richterek@uhk.cz